Ревидиран дневен ред за Годишно собрание на акционери во 2022 година.

Поради дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка и предлог одлука во веќе објавениот дневен ред го објавуваме ревидираниот дневен ред.

Сите информации за ревидираниот дневен ред се дадени тука, а предлог одлука за задолжување на Друштвото е дадена тука.