Собрание на акционери за 2019 г.

Информации кои се во врската со Собранието на акционерите за 2019