Јавен повик за годишна седница на презакажано Собрание на акционери од 2017 г.

Врз основа на член 383, 384, 387 и 393 став 2  од Закон за трговските друштва и член 60 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Презакажано собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Презакажаното собрание ќе се одржи на ден 07.12.2017 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.