Материјали усвоени од Собрание на акционери за 2022 г.

Ревидиран дневен ред за Годишно собрание на акционери во 2022 година.

Поради дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка и предлог одлука во веќе објавениот дневен ред го објавуваме ревидираниот дневен ред.

Сите информации за ревидираниот дневен ред се дадени тука, а предлог одлука за задолжување на Друштвото е дадена тука.

Собрание на акционери во 2022 г.

Информации кои се во врската со Собранието на акционерите во 2022

Јавен Повик за годишно Собрание на акционери во 2022 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва и член 20 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Редовно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 30.05.2022 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик може да се видат тука.

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 31.05.2021

Јавно извинување од Миле спасовски

Јавно извинување од Миле Спасовки може да го прочитате тука.

Материјали усвоени од вонредно Собрание на акционери – 18.12.2020

Јавен Повик за вонредно Собрание на акционери во 2020 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на вонредно Собрание на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Вонредно собрание ќе се одржи на ден 18.12.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2020 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 05.10.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Материјали (образци) за презакажано собрание на 07.12.2017

Материјалите за презакажано собрание кое ќе се одржи на 07,12,2017г. во 12 часот, во простории на ФЗЦ 11 Октомври ад Куманово може да ги видите тука.