Испитувања

За контрола на квалитетот на влезните материјали и готовите производи ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ a.d. Кumanovo располага со опрема, стручен и оспособен персонал и е во можност да ги спроведе сите испитувања предвидени со соодветните стандарди за изработка и техничките услови за испорака на готови производи.

Испитувања со разорување:

 • Хемиска анализа
 • Тест на затегање на основен материјал и завар
 • Тест на затегање на прстен
 • Тест на ударна жилавост
 • Тест на сплескување
 • Тест на проширување
 • Тест на свиткување на завар
 • Макрографско и металографско испитување
 • Тест на тврдина

Без-разорни испитувања:

 • Хидростатски тест
 • Димензионална контрола
 • Визуелна контрола
 • ултра-звучни испитувања
 • испитување со вртложни струи
 • радиографски испитувања
 • испитување со пенетранти

Покрај наведениве испитувања, кои ги вршиме на лимови, котури, цевки и профили,  спроведеме и низа испитувања на облогите, кои зависно од типот и видот на облогите воглавном се:

 • Одредување на дебелината на облогата
 • Тест на беспорозност – континуитет
 • Отпорност на лупење – адхезија
 • Отпорност на удари
 • Тест на истегање на полиетиленска облога
 • Отпорност на втиснување
 • Специфичен отпор на облогата
 • Стареење под дејство на топлина
 • Стареење под дејство на светлина
 • Дополнителни испитувања специфични за соодветен тип на облога

Документи за квалитет:

 • Записи од почетно тестирање на тип
 • Декларација за усогласеност “тип 2.1“ – EN 10204
 • Тест извештај “тип 2.2“ – EN 10204
 • Инспекциски цертификат “тип 3.1“ – EN 10204
 • Инспекциски цертификат “тип 3.2“ – EN 10204
 • EC-Декларација за сообразност при CE-маркирање