Материјали усвоени од Собрание на акционери за 2022 г.

Ревидиран дневен ред за Годишно собрание на акционери во 2022 година.

Поради дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка и предлог одлука во веќе објавениот дневен ред го објавуваме ревидираниот дневен ред.

Сите информации за ревидираниот дневен ред се дадени тука, а предлог одлука за задолжување на Друштвото е дадена тука.

Собрание на акционери во 2022 г.

Информации кои се во врската со Собранието на акционерите во 2022

Јавен Повик за годишно Собрание на акционери во 2022 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва и член 20 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Редовно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 30.05.2022 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик може да се видат тука.

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 31.05.2021

Собрание на акционери за 2020 г.

Информации кои се во врската со Собранието на акционерите за 2020

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2020 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 31.05.2021 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Материјали усвоени од вонредно Собрание на акционери – 2021 година

Кодекс за корпоративно управување во ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово

Сите информации во врска со кодексот за корпоративно управување може да ги добиете тука.

КОДЕКС ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ на вработените во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

Сите информации во врска со кодексот за етичко однесување во ФЗЦ 11 Октомври може да ги видите тука.