Материјали усвоени од Собрание на акционери – 23.12.2016

Собрание на акционери за 23.12.2016

Материјали усвоени од Собрание на акционери – 08.10.2016

Собрание на акционери за 08.10.2016

Собрание на акционери за 2016 г.

Predlog odluki

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2016 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 31.08.2016 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Собрание на акционери ќе се одржи на ден 08.10.2016 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Собрание на акционери ќе се одржи на ден 23.12.2016 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ 11 Октомври А.Д. од Куманово чија производна програма ја сочинуваат заварени челични цевки и профили има потреба од три комерцијалистки.

Одговорности и задачи:

-истражување и сегментирање на домашен и странски пазар

-изготвување на економски анализи како на пример SWOT,….

-развој на планови за продажба и имплементација на истите

-наоѓање нови клиенти и одржување контакти со постоечките

-склучување договори

-припрема на тендерска документација и учество на аукции

-следење на конкуренција како на домашен така и на странски пазар

-следење на берза и останатите економски и политички фактори кои може да влијаат на цена на суровините

-промовирање на компанијата на саеми и други настани

-давање идеи за развој на софтвер за комерцијално работење

-секојдневно изготвување репорти за сработеното и достава до лице одговорно за неа според организациска структура

 

Способности/знаења:

-комуникациски и преговарачки способност

-трпеливост и способност за решавање на конфликти

-способност за работа во тим и формирање на тим

-познабање на основни сметководствени процеси и буџетирање

-основни познавања од правниот систем

-одлично познавање на Microsoft Office Packet

-одлично познавање на Англиски јазик

-возачка дозвола Б категорија

 

Кандидатката задолжително треба да има завршено Високо образование

 

Сите заинтересирани да испратат мејл на info@fzc11oktomvri.com.mk најдоцна до 08.04.2016

Собрание на акционери за 2015 г.

Договор за заем
Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ
Извештај на независниот ревизор за ангажман за разумно уверување во постапката за  одобрување на зделка со заинтересирана страна
Дополнение на извештај на независниот ревизор
Одлука за одобрување на голема зделка
Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2015 г.

 

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 12.09.2015 година со почеток во 12,00 часот во просториите на   ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Материјали усвоени од Собрание на акционери од 2014 г.

Материјалите усвоени од собрание на акционери како и резултати од гласањето може да се превземат подолу: