Материјали усвоени од Собрание на акционери – 30.05.2023

Јавно извинување од Миле спасовски

Јавно извинување од Миле Спасовки може да го прочитате тука.

Материјали усвоени од вонредно Собрание на акционери – 18.12.2020

Јавен Повик за вонредно Собрание на акционери во 2020 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на вонредно Собрание на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Вонредно собрание ќе се одржи на ден 18.12.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2020 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 05.10.2020 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

Јавен Повик за годишно Собрание на акционери во 2018 год.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва и член 20 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Вонредно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 06.12.2018 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик се:

Материјали (образци) за презакажано собрание на 07.12.2017

Материјалите за презакажано собрание кое ќе се одржи на 07,12,2017г. во 12 часот, во простории на ФЗЦ 11 Октомври ад Куманово може да ги видите тука.

Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2017 г.

Врз основа на член 383,384 и 387 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува јавен повик за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 30.11.2017 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.

 

Собрание на акционери за 23.12.2016

Собрание на акционери за 2015 г.

Договор за заем
Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ
Извештај на независниот ревизор за ангажман за разумно уверување во постапката за  одобрување на зделка со заинтересирана страна
Дополнение на извештај на независниот ревизор
Одлука за одобрување на голема зделка
Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна