Внатрешна облога од цементен малтер

Цементниот малтер се изработува од сулфатноотпорен портланд цемент, песок од чист силициум диоксид со гранулација према дефинираната дебелина на облога.

Подготвениот малтер се нанесува по постапка на центрифугирање при што цевката ротира со доволен број на вртежи кои овозможуваат да се постигне компактен слој и да се исфрли вишокот на вода.

Облогата ги задоволува баранњата од стандардите DIN 2614, EN 10298 и ANSI/АWWА C 205

Опфатени се дијаметри од 159 мм до 610 мм и долžина од 6 м до 12 м.