Јавен Повик за вонредно Собрание на акционери во 2018 год.

Врз основа на член 383,385 и 387 од Закон за трговските друштва и член 23 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува:

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            За свикување на Вонредно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 21.05.2018 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото.

Детали за овој јавен повик се: