Јавен повик за годишна седница на Собранието на акционери за 2014 г. со ревидиран дневен ред

Врз основа на член 383,384,387 и 390 став 10 од Закон за трговските друштва, Одборот на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово  објавува ревидиран дневен ред на

Ј  А  В  Е  Н      П  О  В  И  К

            за одржување на редовна годишна седница на Собранието на акционери на

ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД – КУМАНОВО

Годишното Собрание ќе се одржи на ден 19.06.2014 година со почеток во 15,00 часот во просториите на   ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД- Куманово. Сите детали за овој јавен повик можете да ги превземете од тука.