Собрание на акционери за 2015 г.

Договор за заем
Договор за деловна соработка за купопродажба на репроматеријали
Договор за деловна соработка за купопродажба на производи од програмата на ФЗЦ
Извештај на независниот ревизор за ангажман за разумно уверување во постапката за  одобрување на зделка со заинтересирана страна
Дополнение на извештај на независниот ревизор
Одлука за одобрување на голема зделка
Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна